Selected Publications

1. Modular Synthetic Platform for the Construction of Functional Sinlge-Chain Polymeric Nanoparticles:

From Aqueous Catalysis to Photosensitization

Yiliu Liu, Thomas Pauloehrl, Stanislav I. Presolski, Lorenzo Albertazzi, Anja R. A. Palmans, E. W. Meijer

J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 13096-13105.

2. Catalytically Active Single-Chain Polymeric Nanoparticles: Exploring Their Functions in Complex Biological Media

Yiliu Liu, Silvia Pujals, Patrick J. M. Stals, Thomas Paulohrl, Stanislav I. Presolski, E. W. Meijer, Lorenzo Albertazzi, Anja R. A. Palmans

J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 3423-3433.

3. Catalytic Sinlge-Chain Polymeric Nanoparticles at Work: from Ensemble towards Single-Particle Kinetics

Yiliu Liu, Petri Turunen, Bas F. M. de Waal, Kerstin G. Blank, Alan E. Rowan, Anja R. A. Palmans, E. W. Meijer

Mol. Syst. Des. Eng. 2018, 3, 609-618.

4. Water-Soluble Supramolecular Polymerization Driven by Multiple Host-Stabilized Charge-Transfer Interactions

Yiliu Liu, Ying Yu, Jian Gao, Zhiqiang Wang, Xi Zhang

Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 6576-6579.

5. Supramolecular Polymerization at Low Monomer Concentrations:

Enhancing Intermolecular Interactions and Suppressing Cyclization by Rational Molecular Design

Yiliu Liu, Ruochen Fang, Xinxin Tan, Zhiqiang Wang, Xi Zhang

Chem. Eur. J., 2012, 18, 15650-15654.

6. Charaterization of Supramolecular Polymers

Yiliu Liu, Zhiqiang Wang, Xi Zhang

Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 5922-5932.

7. Supramolecular Photosensitizers with Enhanced Antibacterial Efficiency

Kai Liu, Yiliu Liu, Yuxing Yao, Huanxiang Yuan, Shu Wang, Zhiqiang Wang, Xi Zhang

Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 8285-8289.

8. Supramolecular Polymerization Promoted and Controlled through Self-Sorting

Zehuan Huang, Liulin Yang, Yiliu Liu, Zhiqiang Wang, Oren A. Scherman, Xi Zhang

Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 5351-5355.